<%@Language=VBScript%> <%Option Explicit%> <% Dim db,rs,rs1,rs2,rs3,rs3Text,rs4,rs5,rs7,rs8,rsRaknare,rsu,rshamtaId,rshamtaSida,_ rsHamtasidaid,rsHamtasidaid2,rsHamtasidaid3,_ rsHamtahuvudlank,rsHamtahuvudlank2,rsHamtahuvudlank3,rsHamtaOrd,_ rsInstall,rsSprak,rsHuvudSprak,_ strHamtaMenyrubbe,strHamtaMenyrubbe2,strHamtaMenyrubbe3,_ strHuvud,strHuvud2,strHuvud4,_ strPlace,strPlace2,strPlace4,_ HamtaId,HamtaId2,HamtaId4,hamtaTextavslank,hamtaTextavslank2,hamtaTextavslank3,_ strHamtaId,strHuvudlanken,strSida,strhamtaSida,_ strPlacering,strHogermeny,strUnderlank,Bgvit,raknare,strRubrik,_ strText,strOrdet,strForstaBokstav,strForrabokstaven,a,_ rshamtaInternSida,strHamtaInternSida,rshamtaInternHvd,strHamtaInternhuvud,_ rsUnderunder,underback1,_ strSenastDatum,strDag,strManad,strAr,_ rsBanner,rsPlaceringbanner,rsPlaceringbanner2,rsBannerAllasidor,strBannerPlacering,_ strNoll,strKollaBanner,flyttapixlar,_ rsHamtabgcolor,strHamtabg,_ datumidag,datumstart,datumslut,kollastart,kollaslut,visabanner,_ visaunderunder,strSpara,strRam,strRamText,rshamtaRam,rsHamtaforstasida,rshamtaforstahvd,_ strHamtamenyr,strFormular,strSkrivut,_ strForetaget,strSprak,strLosen,rsLosen,Losenet,_ rsSokruta,rsSajtkarta,_ bildantal,Bild1,Bild2,Bild3,Bild4,Bild5,Bild6,Bild7,Bild8,_ Bild9,Bild10,Bild11,Bild12,Bild13,Bild14,Bild15,Bild16,_ Bild17,Bild18,Bild19,Bild20,Bild21,Bild22,Bild23,Bild24,_ Bild25,Bild26,Bild27,Bild28,Bild29,Bild30,Bild31,Bild32,_ rsGetBildspel,_ objRegExp,strOutput,LankenLank,_ Inlagget,_ rsHamtaLanklista,_ sidadatumstart,sidadatumslut,visasida,sidakollastart,sidakollaslut,sidadatumidag,_ strhamtaOrd,strSpeed '----------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- Set db=Server.CreateObject("ADODB.connection") db.Open application("DbConnection") '---öppna tabellen för alla möjliga inställningar------------------------------- Set rsInstall=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsInstall.Open "SELECT * FROM Installningar WHERE Id=1;",db '---kolla om lösenord för hela siten skrivits in-------------------------------- '------special inloggning om det är ett intranet------------INTRANET------------- '-------om det finns ett lösenord i databasen------------------------------------ strLosen=Session("passwordintranet") If(rsInstall("LosenordIntranet")<>"")Then '-----om det finns ett lösenord inlagt i databasen Losenet=rsInstall("LosenordIntranet") If(strLosen=Losenet) Then Else Response.Redirect "login.html" End If End If '------slut special inloggning------------------------------------------------------------- strForetaget=rsInstall("Foretagsnamn") '---nya sättet att hämta länkar------------------------------------------------------------------ '---kollas av med si-strängen som sedan hämtar allt från db----------------------------------------------------------- If(Request.QueryString("si")<>"")Then ' alltså om det finns en sökväg till den här sidan,.t.ex via mejl, ' tipsa en vän-funktionen eller Spara som favorit-funktionen ' så hämta isåfall dessa variabler från den strängen strhamtaSida=Request.QueryString("si") strUnderlank=Request.QueryString("si") strSpara=Request.QueryString("sp") strFormular=Request.QueryString("svar") '---OM VILLKOR, FUNKTIONEN UTSKRIFTSVÄNLIG SIDA ÄR IKRYSSAD----------------------------------------------------------- If(rsInstall("Synasannat6")<>"")Then strSkrivut=Request.QueryString("Skriv") End If '---VILLKOR SLUT-------------------------------------------------------------------------------------- '----om textstorleken, som hämtas från ikonerna i första hand-------------------------- '---från sessionsvariabeln i andra hand----------------------------------------------- '---annars blir det stilmall1.css eftersom strText=1----------------------------------- If(Request.QueryString("tx")<>"")Then strText=Request.QueryString("tx") Session("tx")=strText ElseIf(Session("tx")<>"")Then strText=Session("tx") Else strText=1 End If '---------------------------------------------------------------------------------------- Set rsHamtaforstasida=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtaforstasida.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& strhamtaSida &";",db If(rsHamtaforstasida.EOF)Then '-----------Om inga värden finns, hämta isåfall värdena från tabell Installningar---------- strhamtaSida=rsInstall("Startsida") strUnderlank=rsInstall("Startsida") Set rsHamtaforstasida=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtaforstasida.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& strhamtaSida &";",db strHamtamenyr=rsHamtaforstasida("Lankhuvud") Set rshamtaforstahvd=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rshamtaforstahvd.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Huvudlank='"& strHamtamenyr &"';",db strHamtaId=rshamtaforstahvd("Id") Bgvit=rshamtaforstahvd("Id") strPlacering=rshamtaforstahvd("Placering") rshamtaforstahvd.Close 'RecordSet stängs Set rshamtaforstahvd=Nothing 'RecordSet töms rsHamtaforstasida.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtaforstasida=Nothing 'RecordSet töms Else Set rsHamtaforstasida=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtaforstasida.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& strhamtaSida &";",db strHamtamenyr=rsHamtaforstasida("Lankhuvud") Set rshamtaforstahvd=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rshamtaforstahvd.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Huvudlank='"& strHamtamenyr &"';",db strHamtaId=rshamtaforstahvd("Id") Bgvit=rshamtaforstahvd("Id") strPlacering=rshamtaforstahvd("Placering") rshamtaforstahvd.Close 'RecordSet stängs Set rshamtaforstahvd=Nothing 'RecordSet töms rsHamtaforstasida.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtaforstasida=Nothing 'RecordSet töms End If Else '-----------Om inga värden finns, hämta isåfall värdena från tabell Installningar---------- strhamtaSida=rsInstall("Startsida") strUnderlank=rsInstall("Startsida") Set rsHamtaforstasida=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtaforstasida.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& strhamtaSida &";",db strHamtamenyr=rsHamtaforstasida("Lankhuvud") Set rshamtaforstahvd=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rshamtaforstahvd.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Huvudlank='"& strHamtamenyr &"';",db strHamtaId=rshamtaforstahvd("Id") Bgvit=rshamtaforstahvd("Id") strPlacering=rshamtaforstahvd("Placering") strSpara=Request.QueryString("sp") strText=1 '---alltid strText=1 vid starten------------------------------- rshamtaforstahvd.Close 'RecordSet stängs Set rshamtaforstahvd=Nothing 'RecordSet töms rsHamtaforstasida.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtaforstasida=Nothing 'RecordSet töms End If %> <% '---anrop av en 2 javascript för olika användning, ligger i filen include/allajsscript.inc---------------------- jsscript1 '---bildspel---anrop funktion---i filen bildspel.inc--------------------------------------------------------------- bildspelet '---anrop av en mängd javascript för olika användning, ligger i filen include/allajsscript.inc---------------------- '---bland annat bildspelsjavascript------------------------------------------------------------------------------ jsscript2 '----öppnar tabell för specifik titel, meta keywords och meta description för varje sida------ Dim rsMetaInfo,SidaTitel,SidaDesc,SidaKey,rsMetaSida,rsMetaDesc,MetaHuvud,MetaSida '---1. hämta FÖRST från unikt inskrivet----i tabellen Metainfo----------------------------------- Set rsMetaInfo=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsMetaInfo.Open "SELECT * FROM Metainfo WHERE Sidanr="& strhamtaSida &";",db Do While (Not rsMetaInfo.EOF) SidaTitel=rsMetaInfo("Titel") SidaDesc=rsMetaInfo("Description") SidaKey=rsMetaInfo("Keywords") rsMetaInfo.MoveNext Loop rsMetaInfo.Close Set rsMetaInfo=Nothing '--- 2. Om det ej finns UNIKT INSKRIVET för denna sidan----------------------------------------- '---HÄMTA titel FRÅN SIDANS HUVUDLÄNK OCH SIDNAMN SAMT ALTERNATIV SIDRUBRIK till Titel--------------- If(SidaTitel="")Then Set rsMetaSida=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsMetaSida.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& strhamtaSida &";",db Do While (Not rsMetaSida.EOF) MetaHuvud=rsMetaSida("Lankhuvud") MetaSida=rsMetaSida("Menyrubrik") If(MetaHuvud<>MetaSida)Then SidaTitel=Metahuvud+" / "+MetaSida Else SidaTitel=Metahuvud End If rsMetaSida.MoveNext Loop rsMetaSida.Close Set rsMetaSida=Nothing '---START kring funktion som tar bort html---variabler redan deklarerade------------------------------ strOutput=SidaTitel '---funktionens variabel får vårt värde att leka med--------------------------- stripHTML(SidaTitel) '---anrop av funktionen som tar bort html-taggar------------------------------ SidaTitel=strOutput '---vår variabel för strängen får funtionens outputvärde----------------------- '---SLUT kring html-funktion--------------------------------------------------------------------------- End If '--- 3. Om det ej finns UNIKT INSKRIVET META DESCRIPTION för denna sidan------------------------------- '---HÄMTA Meta Description från sidans först textavsnitts rubrik och brödtext-------------------------- If(SidaDesc="")Then Set rsMetaDesc=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsMetaDesc.Open "SELECT * FROM Textavsnitt WHERE Sidan="& strhamtaSida &" ORDER BY Ordning;",db '---en rubrik, en brödtext-------------------------------------------------------- If(Not rsMetaDesc.EOF)Then SidaDesc=rsMetaDesc("Rubrik") SidaDesc=SidaDesc +" - "+ rsMetaDesc("Brodtextkort") '---minska till 200 tecken-------------------------- SidaDesc=Left(SidaDesc,200) End If rsMetaDesc.Close Set rsMetaDesc=Nothing '---START kring funktion som tar bort html---variabler redan deklarerade------------------------------ strOutput=SidaDesc '---funktionens variabel får vårt värde att leka med-------------------------- stripHTML(SidaDesc) '---anrop av funktionen som tar bort html-taggar------------------------------ SidaDesc=strOutput '---vår variabel för strängen får funtionens outputvärde---------------------- '---SLUT kring html-funktion-------------------------------------------------------------------------- End If %> "> <% If(SidaDesc<>"")Then %> <% Else %> "> <% End If If(SidaKey<>"")Then %> <% Else %> "> <% End If %> <% '-----------här länkas till vanliga stilmallar med namn stilmall+nummer.css ------------------------------- Response.Write "" '-----------här länkar till speciell utskrifsanpassad stilmall-------------------------------------------- Response.Write "" If(SidaTitel<>"")Then %> <%=SidaTitel%> / <%=rsInstall("Titel")%> <% Else %> <%=rsInstall("Titel")%> <% End If %> <% Response.Write""Y")Then Response.Write " bgcolor='#" Response.Write rsInstall("Bakgrundsfarg") Response.Write "' style='background-color:#" Response.Write rsInstall("Bakgrundsfarg") Response.Write ";" '---subfunktion för kundunikt------------------- bodyattribut Response.Write "' " Response.Write " Onload='slideit()'" Else Response.Write " style='background-color:#ffffff;' " Response.Write" Onload='window.print();window.close()'" End If Response.Write" >" %> <% '--------här hämtas Språkvariant från tabell HUVUD---------------------------------------------- Set rsHuvudSprak=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHuvudSprak.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Id="& strHamtaId &";",db strSprak=rsHuvudSprak("Annat2") rsHuvudSprak.Close 'RecordSet stängs Set rsHuvudSprak=Nothing 'RecordSet töms '---här öppnas tabell Sprakvariant för att kunna skriva rätt språk pi alla statiska texter------ Set rsSprak=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsSprak.Open "SELECT * FROM Sprakvariant WHERE Id="& strSprak &";",db 'visa allt från tabell Sprakvariant '---------------------------------------------------------------------- If(rsInstall("Besokraknaresynas")<>"")Then Response.Write"
" dim Besok,rsbesok,strNybesok Set rsbesok=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsbesok.Open "SELECT * FROM Besokare ;",db Response.Write "" If(rsSprak("Besokare")<>"")Then Response.Write rsSprak("Besokare") Response.Write " " End If Response.Write rsbesok("nummer") Response.Write "" rsbesok.Close 'RecordSet stängs Set rsbesok=Nothing 'RecordSet töms Response.Write"
" End If '----------------JAVASCRIPT SOM HÄMTAR DAGENS DATUM----------------------------------> If(rsInstall("Datumsynas")<>"")Then %>
<% '---om sökruta ska synas---------------------------- If(rsInstall("Sokrutasynas")<>"")Then Response.Write "
" '-----------------här kommer kod för SÖKFUNKTIONEN som behandlas i includefilen sokfunktionen.inc--------------- anropsokruta '-----------------anrop av subrutin------------- Response.Write "" Response.Write "
" End If '------------------------------------------------------------------------------------------- End If '---------------------------SLUT JAVASCRIPT------------------------------------------------- '---------------- NU BÖRJAR INNEHÅLLET ----------------------------------------------------- '----------------------START HUVUDLÄNKAR--------------------------------------------------- '-------------start om utskriftsvänlig sida=huvudlänkar ska ej synas då------------------- If(strSkrivut<>"Y")Then Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open "SELECT * FROM Huvud ORDER BY Ordning;",db 'visa allt från tabell Huvud If(rs.EOF)Then Response.Write"" Response.Write"Tyvärr tomt!" Response.Write"" 'Annars skriv ut från tabellen Huvud Else '-----------------HÄMTNING AV HUVUDLÄNKAR-------------------------------------------------- '---------------PLACERING AV HUVUDLÄNKARNAS TABELL----------------------------------------- Response.Write "
" '-----------------YTTRE TABELLENS BÖRJAN----------------------------------------------- Response.Write"" '-----extra rad för dekoration underst i huvudlänkstabellen-------------------- '-------------slut dekoration------------------------------- Response.Write "
" '-----------------INRE TABELLENS BÖRJAN------------------------------------------------- Response.Write "" '----YTTRE LOOP-----Så länge som det finns uppgifter, HÄMTA UPPGIFTER--------------------- Set rsu=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsu.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Placering='U' ORDER BY Ordning;",db 'visa allt från tabell Huvud Do While (Not rsu.EOF) strHuvud=rsu("Huvudlank") 'Hämtar huvudlänk från databasen strPlace=rsu("Placering") 'Hämtar placering från databasen '------------HÄMTAR UPPGIFTER FRÅN SIDAN-SOM SEDAN ANVÄNS I LÄNKSTRÄNGARNA-------------------------------- Set rs1=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs1.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Menyrubrik='"& strHuvud &"';",db 'visa allt från tabell Sida If (rsu("Placering")="U") Then HamtaId=rsu("Id") Response.Write "" End If rs1.Close 'RecordSet stängs Set rs1=Nothing 'RecordSet töms rsu.MoveNext Loop 'Loopen slutar rsu.Close 'RecordSet stängs Set rsu=Nothing 'RecordSet töms '---------------SLUT HÄMTNING AV ALLA U-HUVUDLÄNKAR---------------------------------------------------- '--------------HÄMTNING AV ALLA R-LÄNKAR------först tabellcellernas mellanrum-------------------------------- Set rs3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs3.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Placering='R' ORDER BY Ordning;",db 'visa allt från tabell Huvud If(Not rs3.EOF)Then Response.Write "
" '-------om ikon finns--------------------------- If(rsu("Annat1")<>"")Then Response.Write ""
					Response.Write rsu("Huvudlank")
					Response.Write " " End If '--------slut ikon----------------------------- Response.Write "" If(HamtaId - Bgvit=0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Response.Write strHuvud Response.Write "" Response.Write "
" Do While (Not rs3.EOF) strHuvud2=rs3("Huvudlank") 'Hämtar huvudlänk från databasen strPlace2=rs3("Placering") 'Hämtar placering från databasen Set rs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs2.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Menyrubrik='"& strHuvud2 &"';",db 'visa allt från tabell Sida If (rs3("Placering")="R") Then HamtaId=rs3("Id") Response.Write "" End If rs2.Close 'RecordSet stängs Set rs2=Nothing 'RecordSet töms rs3.MoveNext Loop 'Loopen slutar End If rs3.Close 'RecordSet stängs Set rs3=Nothing 'RecordSet töms '---------------SLUT HÄMTNING AV ALLA R-HUVUDLÄNKAR---------------------------------------------------- '--------------HÄMTNING AV ALLA T-LÄNKAR--först tabellcellernas mellanrum------------------------------ Set rs5=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs5.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Placering='T' ORDER BY Ordning;",db 'visa allt från tabell Huvud If(Not rs5.EOF)Then Response.Write "
" '-------om ikon finns--------------------------- If(rs3("Annat1")<>"")Then Response.Write ""
					Response.Write rs3("Huvudlank")
					Response.Write " " End If '--------slut ikon----------------------------- Response.Write "" If(HamtaId - Bgvit=0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Response.Write strHuvud2 Response.Write "" Response.Write "
" Do While (Not rs5.EOF) strHuvud4=rs5("Huvudlank") 'Hämtar huvudlänk från databasen strPlace4=rs5("Placering") 'Hämtar placering från databasen '--------ETT SPECIALVILLKOR för STROKECENTRUM FÖR ATT HUVUDLÄNKEN Samarbetspartner ej ska SYNAS------------------ If(strHuvud4<>"Samarbetspartners")Then '---------------------------------------i-nedersta huvudlänksraden------------------------------ Set rs4=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs4.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Menyrubrik='"& strHuvud4 &"';",db 'visa allt från tabell Sida If (rs5("Placering")="T") Then HamtaId=rs5("Id") Response.Write "" End If rs4.Close 'RecordSet stängs Set rs4=Nothing 'RecordSet töms '------SLUT SPECIALVILLKOR FÖR HUVUDLÄNKEN Samrbetspartners i nedersta huvudlänksraden--- End If '---------------------------------------------------------------------------------------- rs5.MoveNext Loop 'Loopen slutar End If rs5.Close 'RecordSet stängs Set rs5=Nothing 'RecordSet töms '---------------SLUT HÄMTNING AV ALLA T-HUVUDLÄNKAR--------------------------------------------------- '------------SLUT PÅ VILLKORET OM DET FINNS HUVUDLÄNKAR----------------------------------------------- rs.Close 'RecordSet stängs Set rs=Nothing 'RecordSet töms End If '-----------------------INRE TABELLENS SLUT--------------------------------------------------------- Response.Write "
" '-------om ikon finns--------------------------- If(rs5("Annat1")<>"")Then Response.Write ""
					Response.Write rs5("Huvudlank")
					Response.Write " " End If '--------slut ikon----------------------------- Response.Write "" If(HamtaId - Bgvit=0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Response.Write strHuvud4 Response.Write "" Response.Write "
" '-----------------YTTRE TABELLENS SLUT---------------------------------------------------------------- Response.Write"
" '---------------slut villkor om utskriftvänlig sida------------------------- End If '----------------PLACERING LAGER FÖR TABELLEN MED HUVUDLÄNKAR SLUT----------------------------------- '-------------start om utskriftsvänlig sida=underlänkar ska ej synas då------- If(strSkrivut<>"Y")Then '----------------PLACERING LAGER FÖR TABELLEN MED UNDERLÄNKAR ----------------------------------- Response.Write "
" Else Response.Write "
" End If '------------ID HÄMTAS FRÅN FÖRRA SIDAN OCH strHuvudlank får ett textvärde istället----------- Set rshamtaId=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rshamtaId.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Id="& strHamtaId &";",db strHuvudlanken=rshamtaId("Huvudlank") '------------------LÖSENORD FÖR EN HUVUDLÄNKS ALLA UNDERSIDOR----------------------------------- Dim strHuvudlankLosen,strHamtaLosen,kollahvdlosen If(rshamtaId("Losen")<>"")Then strHuvudlankLosen=rshamtaId("Losen") strHamtaLosen=Session("password2") kollahvdlosen=1 End If '------------IDnummer HÄMTAS FRÅN FÖRRA SIDAN OCH strSida får ett textvärde istället----------- Set rshamtaSida=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rshamtaSida.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& strhamtaSida &";",db strSida=rshamtaSida("Menyrubrik") '----------här hämtas alla sidor och underlänkar som inte har lösenord------------------------ Set rs7=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs7.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Lankhuvud='"& strHuvudlanken &"' order by Ordningen;",db Set rs8=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs8.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Lankhuvud='"& strHuvudlanken &"'order by Menyrubrik;",db Set rsRaknare=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsRaknare.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Lankhuvud='"& strHuvudlanken &"' order by Menyrubrik;",db '---------en variabel får sitt värde innan alla underlänkar skrivs ut----------------------------- Dim aktivlank aktivlank=strUnderlank '-----------------YTTRE TABELLENS BÖRJAN----------------------------------------------- Response.Write"" '---huvudlänkars huvudsida-------------------------------------------------------------- Do While (Not rs8.EOF) If(rs8("Menyrubrik")=rs8("Lankhuvud"))Then HamtaId=rs8("Idnummer") '------------ska huvudlänkens huvudsida synas överst bland sidlänkarna?------------------ If(rsInstall("Synasannat16")="Ja")Then Response.Write "" Response.Write "" End If strRubrik=rs8("Lankhuvud") End If rs8.MoveNext Loop 'Loopen slutar '---------------NU LIGGER RUBRIKER SOM ÄR SAMMA SOM HUVUDLÄNKARNA I UNDERMENYNS TOPP------------ '---------------NU SKA ALLA UNDERSIDORS NAMN HÄMTAS MEN BARA OM DET INTE FINNS ----------------- '---------------NÅGOT LÖSENORD INSKRIVET FÖR JUST DEN HUVUDLÄNKEN------------------------------ '---------------OM DET FINNS LÖSENORD SKA EN INLOGGNINGSRUTA DYKA UPP--------------------------- If(strHuvudlankLosen<>strHamtaLosen)Then kollalosenhuvudlank '-------subfunktion som anropas, ger inloggningsknapp+ruta----------- Else '--------ANNARS-------SKRIV UT ALLA UNDERSIDORS NAMN---------------------------- Do While (Not rs7.EOF) '---------------KOLLA DATUM för SIDA---------------- visasida="ok" sidadatumidag=Date() If(rs7("Fromdatum")<>"")Then If(rs7("Fromdatum")<>"")Then sidadatumstart=rs7("Fromdatum") Else sidadatumstart=datumidag End If sidakollastart=DateDiff("y",sidadatumstart,sidadatumidag) 'jämför startdatum med dagens datum om dagens datum är senare än slutdatum=OK If((sidakollastart)<(0))Then visasida="" End If End If If(rs7("Tomdatum")<>"")Then If(rs7("Tomdatum")<>"")Then sidadatumslut=rs7("Tomdatum") Else sidadatumslut=sidadatumidag End If sidakollaslut=DateDiff("y",sidadatumidag,sidadatumslut) 'jämför dagens datum med slutdatum om slutdatum är senare än dagens datum=OK If((sidakollaslut)<(0))Then visasida="" End If End If '---DATUMVILLKORET--------------------------------------------- If(visasida="ok")Then strHogermeny=rs7("Menyrubrik") If(rs7("Losen")<>"")Then '-----------om lösenord finns----------- Else Dim huvudsidanamn huvudsidanamn=rs7("Idnummer") If(strHogermeny=strRubrik)Then Response.Write"" Else '--------HÄR STARTAR TABELLCELLEN FÖR ALLA UNDERLÄNKAR---------------------------------------- HamtaId=rs7("Idnummer") '-----------Villkor---------om länken ska gå till en intern sida---------------------- If(rs7("Intern")<>"0")Then strHamtaInternSida=rs7("Intern") Set rshamtaInternSida=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'Här skapar vi ett Recordset där frågan kommer att lagras rshamtaInternSida.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& strHamtaInternSida &";",db Do While (Not rshamtaInternSida.EOF) strHamtaInternhuvud=rshamtaInternSida("Lankhuvud") Set rshamtaInternHvd=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'Här skapar vi ett Recordset där frågan kommer att lagras rshamtaInternHvd.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Huvudlank='"& strHamtaInternhuvud &"';",db 'Response.Write strHamtaId Response.Write "" Response.Write "" 'End If rshamtaInternSida.MoveNext Loop 'Loopen slutar rshamtaInternSida.Close Set rshamtaInternSida=Nothing rshamtaInternHvd.Close Set rshamtaInternHvd=Nothing ElseIf(rs7("Annan")<>"")Then '---val i iställningar om litet eller stort fönster ska användas för hemsida från vänstermenyn.-------------- Response.Write "" Response.Write "" Else '--------Här kollar vi om underlänken ska vara lite inskjuten----------------------- If(rs7("UnderUnder")<>"")Then '-----om det stämmer med den aktuella sidans nr och annan1----- '--------här är alla underunderlänkar när de väl visas------------- If(strhamtaSida mod rs7("Annan1")=0)Then Response.Write "" Response.Write "" End If '-------om det stämmer att variabeln spara stämmer med annan1--------------- If(strSpara<>"")Then If(strSpara mod rs7("Annan1")=0)Then If(strSpara<>"0")Then Response.Write "" Response.Write "" End If End If End If Else '---här kommer de alldeles vanliga undersidorna i menyn----------------------------------------------- 'Response.Write strHamtaId Response.Write "" Response.Write "" ElseIf(rsInstall("Synasannat14")="horisontell")Then Response.Write "" End If '--------------logga ut ------för huvudlänkens lösenord------------- If(Session("password2")<>"")Then If(kollahvdlosen=1)Then kollalosenhuvudlank '---subrutin för logga in/logga ut End If End If '-----------------------Lösenordsskydade sidor kolas här---------------------------- '-----------------------om det finns ett lösenord då visas en inloggningsruta------- Dim rsInloggning,countlogin,inloggsession,strSidaLosen,strHamtaSidaLosen countlogin=1 '------------här hämtas alla som har lösenord----------------------------------------- Set rsInloggning=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsInloggning.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Lankhuvud='"& strHuvudlanken &"' AND Losen<>'' order by Ordningen;",db '----------OM LÖSENORD EJ SKRIVITS IN DÅ SKRIV UT LOGINRUTA--------------------------------- strHamtaSidaLosen=Session("password3") '-----om password 3 skrivits in, hämta värdet---------- Do While (Not rsInloggning.EOF) Dim koll '----------------- varabeln koll får värde 1 eftersom det finns sidor under ------------ '-------------------------------denna huvudlänk som har lösenord----------------------- koll=1 '--------om det finns lösenord, då jämförs de med ev. inmatat-------------------------- strSidaLosen=rsInloggning("Losen") '-----hämta lösenordet och ge variabeln ett värde---- If(strHamtaSidaLosen=strSidaLosen) Then '-----om lösenorden stämmer, visa den sidans underlänk '----------OCH OM DET ÄR DEN LÄNKEN SOM ÄR AKTIV SÅ BLIR DET VIT BAKGRUND JUST DÄR------------- HamtaId=rsInloggning("Idnummer") Response.Write "" Response.Write "" End If rsInloggning.MoveNext Loop 'Loopen slutar rsInloggning.Close 'RecordSet stängs Set rsInloggning=Nothing 'RecordSet töms '-------här kommer en inloggningsruta-------------- '-------om koll finns och den finns bara om det finns en sida med inloggning------------------------ If(koll=1)Then kollalosensida '------------subrutin för lösenordsinloggning End If '------------HÄR KOMMER SLUTET AV VILLKOR FÖR LÖSENORD FÖR EN HUVUDLÄNKS/HUVUDSIDA------------ End If '-------------------------------------------------------------------------------------------- Response.Write "
" Response.Write "" If(aktivlank mod HamtaId<>0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Response.Write rs8("Lankhuvud") Response.Write "" Response.Write "
" Response.Write "
" Response.Write "" '--------Här kollar vi om underlänken ska vara lite inskjuten----------------------- If(rshamtaInternSida("Underunder")<>"")Then If(aktivlank mod strHamtaInternSida<>0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Else If(aktivlank mod strHamtaInternSida<>0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If End If Response.Write strHogermeny Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "
" Response.Write "
" If(rsInstall("Synasannat5")<>"Ja")Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If If(aktivlank mod HamtaId<>0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Response.Write strHogermeny Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "
" Response.Write "
" Response.Write "" If(aktivlank mod HamtaId<>0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Response.Write rsInstall("Synasannat17") Response.Write strHogermeny Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "
" Response.Write "
" Response.Write "" If(aktivlank mod HamtaId<>0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Response.Write rsInstall("Synasannat17") Response.Write strHogermeny Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "
" Response.Write "
" Response.Write "" If(aktivlank mod HamtaId<>0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Response.Write strHogermeny Response.Write "" Response.Write "" If(rsInstall("Synasannat14")="vertikalt")Then Response.Write "
" Response.Write "
" 'Response.Write "  |  :" End If End If End If End If End If '---DATUMVILLKORET I IF-SATSEN AVSLUT-------------------------------- End If rs7.MoveNext Loop 'Loopen slutar If(rsInstall("Synasannat14")="horisontell")Then Response.Write "
" Response.Write "" If(aktivlank mod HamtaId<>0)Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Response.Write rsInloggning("Menyrubrik") Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "
" Response.Write "
" Response.Write"
" '----------------PLACERING LAGER FÖR TABELLEN MED UNDERLÄNKAR SLUT----------------------- '---------------SIDINNEHÅLLET--------BÖRJAN------------------------------------------------ Dim strBild,strBildtext,Raknare2,strHead,strSkrivutHuvud,_ sidNr,rsHamtaBildspel,strOrdning,strTillbaka,rsFakta,_ rsHuvud strBild=Request.QueryString("bild") strBildtext=Request.QueryString("btext") Raknare2=Request.QueryString("raknare") '**********IF-SATS NIVÅ 1 START************** If(strHamtaId<>"")Then '------------ID HÄMTAS FRÅN FÖRRA SIDAN OCH strHuvudlank får ett textvärde istället----------- Set rshamtaId=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'Här skapar vi ett Recordset där frågan kommer att lagras rshamtaId.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Id="& strHamtaId &";",db strHead=rshamtaId("Huvudlank") '------------IDnummer HÄMTAS FRÅN FÖRRA SIDAN OCH strSida får ett textvärde istället----------- Set rshamtaSida=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'Här skapar vi ett Recordset där frågan kommer att lagras rshamtaSida.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& strhamtaSida &";",db strSida=rshamtaSida("Menyrubrik") '----------------------------------------------------------------------------- Else '------------IDnummer HÄMTAS FRÅN FÖRRA SIDAN OCH strSida och får ett textvärde istället----------- Set rshamtaSida=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'Här skapar vi ett Recordset där frågan kommer att lagras rshamtaSida.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& strhamtaSida &";",db strSida=rshamtaSida("Menyrubrik") strHamtahuvud=rshamtaSida("Lankhuvud") '----------------------------------------------------------------------------- '------------ID HÄMTAS FRÅN FÖRRA SIDAN OCH strHuvudlank får ett textvärde istället----------- Set rshamtaId=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'Här skapar vi ett Recordset där frågan kommer att lagras rshamtaId.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Huvudlank='"& strHamtahuvud &"';",db strHead=rshamtaId("Huvudlank") End If '*********IF-SATS NIVÅ 1 SLUT************** strSkrivutHuvud=strHead Set rsHuvud=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHuvud.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Lankhuvud='"& strHead &"' AND Menyrubrik='"& strSida &"';",db 'visa allt från tabell Sida sidNr=rsHuvud("Idnummer") 'Om databasen är tom skriv det '**********IF-SATS NIVÅ 1 START************** '-------koll om lösenord finns på sidan och besökare kommit in via---- '------tipsa en vän eller Spara som favorit, eller annan sökning på internet----------- Dim strStammer,strStammer2 '------------villkor om lösenord finns på-sidan--------- If(rshamtaSida("Losen")<>"")Then If(Session("password3")<>"")Then If(Session("password3")<>rshamtaSida("Losen"))Then strStammer="1" Else strStammer="" End If Else strStammer="1" End If Else strStammer="" End If '------------villkor om lösenord finns på-huvudlänken--------- If(rshamtaId("Losen")<>"")Then If(Session("password2")<>"")Then If(Session("password2")<>rshamtaId("Losen"))Then strStammer2="1" Else strStammer2="" End If Else strStammer2="1" End If Else strStammer2="" End If '--------------------------------------------------------------------------------------------------- If(rshamtaId("Huvudlank")<>rshamtaSida("Menyrubrik"))Then Else strStammer2="" End If '--------slut villkoren----------------------------------------------------------------------------- Response.Write "
" '---RAMSORT GRUNDDESIGN START---kolla i tabell Inställningar------------------------------------------- If(rsInstall("Synasannat12")="ram med runda hörn")Then rundhornstart 'anrop subfunktion ElseIf(rsInstall("Synasannat12")="ram med färgskugga")Then ramskuggafargstart 'anrop subfunktion ElseIf(rsInstall("Synasannat12")="ram med bildskugga")Then ramskuggabildstart 'anrop subfunktion End If '------------------------------------------------------------------------------------------------------ If(strSkrivut="Y")Then Response.Write "" Response.Write rsInstall("Foretagsnamn") Response.Write "

" End If If(strStammer<>"")Then Response.Write"" Response.Write "
Du måste logga in med lösenord för se sidan!" Response.Write"
" End If If(strStammer2<>"")Then Response.Write"" Response.Write "
Du måste logga in med lösenord för att
kunna se sidor som hör till denna huvudlänk!" Response.Write"
" End If If(strStammer<>"")or(strStammer2<>"")Then Else sidNr=rsHuvud("Idnummer") '---anrop sidans rubrik------------------------------------------------------------------------------ sidansrubrik '---------TABELL för att visa Sökväg dvs Huvudrubrik/högermeny(sida)och liten logga----------------- If(rsHuvud("Huvudbild")<>"")Then 'Response.Write "
" End If Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" End If '---INCLUDEFILER OCH ANROP TILL DESSA--------------------------------------------------------------- '---här kommer kod för FORMULÄREN som behandlas i includefilen formularen.inc------------------------ Response.Write "" '-----------------här kommer kod för WEBBSHOPEN som behandlas i includefilen webbshop.inc----------------- Response.Write "" '-----------------här kommer kod för SÖKFUNKTIONEN som behandlas i includefilen sokfunktionen.inc------------ Set rsSokruta=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsSokruta.Open "SELECT * FROM Sokruta WHERE Sidan="& sidNr &";",db If(NOT rsSokruta.EOF)Then Response.Write "" End If rsSokruta.Close Set rsSokruta=Nothing '-----------------här kommer kod för SAJTKARTAN som behandlas i includefilen sajtkartan.inc--------------- Set rsSajtkarta=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsSajtkarta.Open "SELECT * FROM Sajtkarta WHERE Sidan="& sidNr &";",db If(NOT rsSajtkarta.EOF)Then Response.Write "" End If rsSajtkarta.Close Set rsSajtkarta=Nothing '-----------------här kommer kod för LÄNKLISTA som behandlas i includefilen subfunktioner.inc--------------- Response.Write "" '---här kommer kod för SPECIELLA kundspecifika saker som behandlas i includefilen specialsidor.inc--------------- '---anrop av subrutin--------MAJ08 ännu ej något innehåll-------------------------------------------------------- Response.Write "" '-----------------SLUT INCLUDEFILER---------------------------------------------------------------------------- '---------------slut HUVUDTABELLEN FÖR SIDAN-------------------------------------------------------------------- Response.Write"" Response.Write"" Response.Write"
" '--------------Bakåtlänk --------------------------------------------------------------- If(rsInstall("Synasannat3")<>"")Then Response.Write "" Response.Write "«" Response.Write rsSprak("Text4") Response.Write "" If(rsInstall("Synasannat2")<>"")Then Response.Write"   " End If End If '---------Tillbaka till sök funktionen--------------------------------------- If(Request.QueryString("back")="ja")Then '---text med bg---------------------------------------------------------- 'Response.Write "" 'Response.Write "«" 'Response.Write rsSprak("Text4")" 'Response.Write "" '---liknaknapp------------------------------------------------------------ Response.Write "" Response.Write " « " Response.Write rsSprak("Text4") Response.Write "  " Response.Write "" Response.Write "
" End If '--------------SÖKVÄG MED SNEDSTRECK ------------------------------------------- If(rsInstall("Synasannat2")<>"")Then Response.Write "" Response.Write strSkrivutHuvud Response.Write " / " Response.Write strSida Response.Write "
" End If '---subrutin START för om "bildspel på sidan" eller "klickbara bildspel på sidan" ska ligga ska ligga på andra sätt--- '---än under sidans huvudrubrik-------ligger i kundunikt.inc--------------------------------- startVillkorBildspel '--- BILDSPEL--------HÄMTA BILDSPEL----------- BILDSPEL------------ BILDSPEL------- Set rsHamtaBildspel=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'Här skapar vi ett Recordset där frågan kommer att lagras rsHamtaBildspel.Open "SELECT * FROM Bildspel WHERE Sidan="& strhamtaSida &" ORDER BY Ordning;",db '----------------------------------------------------------------------------------- '**********IF-SATS NIVÅ 2 START************** 'If(Not rsHamtaBildspel.EOF)Then ' gör så länge det finns uppgifter '---loopa igenom så at flera bildspel kan visas-------------------------------------- Do While(Not rsHamtaBildspel.EOF) ' gör så länge det finns uppgifter '----------------------------------------------------------------------------------- '**********IF-SATS NIVÅ 3 START************** If(Raknare2="")Then Raknare2="1" End If '*********IF-SATS NIVÅ 3 SLUT************** '--------------------------------------------------------- '---ANROP AV SUBFUNKTION FÖR ATT VÄRDET strBild ska bli rätt---------------------------------- hamtabilder '---bildspel olika sorter-------------------------------------------------- If(rsHamtaBildspel("Typ")="bilder på sidan - klick framåt och bakåt")Then Response.Write "" Response.Write"
" If(strBild<>"")Then '----bilden klickbar framåt-start--------------------------- Response.Write "" Response.Write"Bild eller bildspel" Response.Write "
" '----bilden klickbar framåt-slut-------------------------------- End If Response.Write "
" If(strBildtext<>"")Then Response.Write "" Response.Write strBildtext Response.Write "" End If Response.Write"" Response.Write "  " Response.Write " " Response.Write "«" Response.Write " " Response.Write "" Response.Write "  " Response.Write "       " 'Response.Write rsSprak("Nastabild") Response.Write "»" Response.Write " " Response.Write "" Response.Write"
" Response.Write"
" End If '----------------------------------------------------------------------------------------- If(rsHamtaBildspel("Typ")="bildspel på sidan")Then Response.Write "" '---subrutin för hastighet på automatiskt bildspel på sidan----ligger i kundunikt---------------- speed '---------------------------------------------------------------- %> <% End If '---ANROP SUBFUNKTIONER----------------------------------------------------------- '-------------------------------------------------------------------------------- Dim villkor If(rsHamtaBildspel("Typ")="länk och eget fönster - vänstermeny")Then bildspel ElseIf(rsHamtaBildspel("Typ")="länk och eget fönster - svart bakgrund")Then bildspel ElseIf(rsHamtaBildspel("Typ")="länk och eget fönster - vit bakgrund")Then bildspel End If '*********IF-SATS NIVÅ 2 SLUT************** rsHamtaBildspel.MoveNext Loop 'Loopen slutar 'End If '---subrutin SLUT för om "bildspel på sidan" eller "klickbara bildspel på sidan" ska ligga ska ligga på andra sätt--- '---än under sidans huvudrubrik-------ligger i kundunikt.inc--------------------------------- slutVillkorBildspel '---SLUT----- BILDSPEL-----SLUT---BILDSPEL---SLUT-BILDSPEL---BILDSPEL---------------------- '--------------OM DET FINNS NÅGON HUVUDBILD FÖR SIDAN------------------------------------------ If(rsHuvud("Huvudbild")<>"")Then Response.Write"Bild eller bildspel
" End If If(rsHuvud("Huvudbildtext")<>"")Then Response.Write "" Response.Write rsHuvud("Huvudbildtext") Response.Write "
" End If 'End If '-------SLUT TABELL-----för SIDA-uppgifter------------------------------------------------------------------- '-------------- TEXTAVSNITTEN visas i egen tabell------------------------------------------------------------ Set rs3Text=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs3Text.Open "SELECT * FROM Textavsnitt WHERE Sidan="& sidNr &" ORDER BY Ordning;",db Do While(Not rs3Text.EOF) '---------------KOLLADATUM--för TEXTAVSNITT---------------------------- Dim visatextavsnitt visatextavsnitt="ok" datumidag=Date() If(rs3Text("Fromdatum")<>"")Then If(rs3Text("Fromdatum")<>"")Then datumstart=rs3Text("Fromdatum") Else datumstart=datumidag End If kollastart=DateDiff("y",datumstart,datumidag) 'jämför startdatum med dagens datum om dagens datum är senare än slutdatum=OK If((kollastart)<(0))Then visatextavsnitt="" End If End If If(rs3Text("Tomdatum")<>"")Then If(rs3Text("Tomdatum")<>"")Then datumslut=rs3Text("Tomdatum") Else datumslut=datumidag End If kollaslut=DateDiff("y",datumidag,datumslut) 'jämför dagens datum med slutdatum om slutdatum är senare än dagens datum=OK If((kollaslut)<(0))Then visatextavsnitt="" End If End If If(visatextavsnitt="ok")Then '---------------KOLLA DATUM för TEXTAVSNITT slut---------------- 'Response.Write "
" Response.Write "" '---------OM PLACERING ÄR BILDHOGER ---------------------------------------------- '**********IF-SATS NIVÅ 1 START************** If(rs3Text("Placering")="bildhoger")Then Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "
" If(rs3Text("Annat1")<>"")Then Response.Write "
"
			Else
				'Response.Write "
" End If If(rs3Text("Rubrik")<>"")Then Response.Write "" Response.Write rs3Text("Rubrik") Response.Write "
" End If If(rs3Text("Brodtextkort")<>"")Then '---ny kod för juste radbrytning------------------------ Inlagget=rs3Text("Brodtextkort") Response.Write "" Inlagget=Replace(Inlagget, vbCrlf, "
") Response.Write Inlagget Response.Write "
" '------------------------------------------------------------------------------------ If(rs3Text("Annat1")="")Then Response.Write "
" End If End If If(rs3Text("Annat1")<>"")Then Response.Write "
" End If 'End If '**********IF-SATS NIVÅ 2 START************** If(rs3Text("Lanktyp")="Hemsida")Then 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If If(rsInstall("Synasannat5")<>"Ja")Then Response.Write """)Then 'Response.Write "?go=" 'Response.Write rs3Text("Rubrik") 'End If Response.Write "'>" Else Response.Write "" End If Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" Response.Write "" ElseIf(rs3Text("Lanktyp")="Epost")Then 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If Response.Write "" Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" ElseIf(rs3Text("Lanktyp")="Fil")Then 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If Response.Write " "")Then Response.Write "filer/" Response.Write rs3Text("Fillank") ElseIf(rs3Text("EgenFil")<>"")Then Response.Write "filarkiv/" Response.Write rs3Text("EgetArkiv") Response.Write "/" Response.Write rs3Text("EgenFil") End If Response.Write "' target='nytt'>" Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" ElseIf(rs3Text("Lanktyp")="Intern")Then hamtaTextavslank=rs3Text("Intern") 'Nu har vi hämtat ett värde för textavsnittslänken ett sidanr Set rsHamtasidaid=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtasidaid.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& hamtaTextavslank &";",db strHamtaMenyrubbe=rsHamtasidaid("Lankhuvud") Set rsHamtahuvudlank=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtahuvudlank.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Huvudlank='"& strHamtaMenyrubbe &"';",db 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If Response.Write "
" Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" Response.Write "" rsHamtasidaid.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtasidaid=Nothing 'RecordSet töms rsHamtahuvudlank.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtahuvudlank=Nothing 'RecordSet töms End If '*********IF-SATS NIVÅ 2 SLUT************** visaupplank '--------funktion för att visa upplänk Response.Write "
" Response.Write "" Response.Write "" '**********IF-SATS NIVÅ 2 START************** visabild '---funktion för att visa bilden---med ev popupbild o brödtext---- '*********IF-SATS NIVÅ 2 SLUT************** Response.Write "
" End If '*********IF-SATS NIVÅ 1 SLUT************** '---------OM PLACERING ÄR BILD TILL VÄNSTER SOM ÄR FÖRINSTÄLLT------------------------------------ If(rs3Text("Placering")="bildvanster")Then Response.Write "" Response.Write "" If((rs3Text("Bild")<>"")OR(rs3Text("EgenBild")<>""))Then Response.Write "" Response.Write "" End If Response.Write "
" visabild '---funktion för att visa bilden med ev popupbild o brödtext---- Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" If(rs3Text("Annat1")<>"")Then Response.Write "
"
			Else
				'Response.Write "
" End If If(rs3Text("Rubrik")<>"")Then Response.Write "" Response.Write rs3Text("Rubrik") Response.Write "
" End If If(rs3Text("Brodtextkort")<>"")Then '------------------------------------------------------------------------------------ 'Response.Write "" 'Response.Write rs3Text("Brodtextkort") 'Response.Write "" '---ny kod för juste radbrytning------------------------ Inlagget=rs3Text("Brodtextkort") Response.Write "" Inlagget=Replace(Inlagget, vbCrlf, "
") Response.Write Inlagget Response.Write "
" '------------------------------------------------------------------------------------ If(rs3Text("Annat1")="")Then Response.Write "
" End If End If If(rs3Text("Annat1")<>"")Then Response.Write "
" End If If(rs3Text("Lanktyp")="Hemsida")Then 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If If(rsInstall("Synasannat5")<>"Ja")Then Response.Write """)Then 'Response.Write "?go=" 'Response.Write rs3Text("Rubrik") 'End If Response.Write "'>" Else Response.Write "" End If Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" Response.Write "" ElseIf(rs3Text("Lanktyp")="Epost")Then 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If Response.Write "" Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" ElseIf(rs3Text("Lanktyp")="Fil")Then 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If Response.Write " "")Then Response.Write "filer/" Response.Write rs3Text("Fillank") ElseIf(rs3Text("EgenFil")<>"")Then Response.Write "filarkiv/" Response.Write rs3Text("EgetArkiv") Response.Write "/" Response.Write rs3Text("EgenFil") End If Response.Write "' target='nytt' >" Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" ElseIf(rs3Text("Lanktyp")="Intern")Then hamtaTextavslank2=rs3Text("Intern") 'Nu har vi hämtat ett värde för textavsnittslänken ett sidanr Set rsHamtasidaid2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtasidaid2.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& hamtaTextavslank2 &";",db strHamtaMenyrubbe2=rsHamtasidaid2("Lankhuvud") Set rsHamtahuvudlank2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtahuvudlank2.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Huvudlank='"& strHamtaMenyrubbe2 &"';",db 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If Response.Write "
" Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" Response.Write "" rsHamtasidaid2.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtasidaid2=Nothing 'RecordSet töms rsHamtahuvudlank2.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtahuvudlank2=Nothing 'RecordSet töms End If visaupplank '--------funktion för att visa upplänk Response.Write "
" End If '----------OM PLACERING ÄR BILD UPPE OVANFÖR RUBRIK OCH BRÖDTEXTEN---------------------------------- If(rs3Text("Placering")="bilduppe")Then Response.Write "" Response.Write "
" visabild '---funktion för att visa bilden---med ev popupbild o brödtext---- If(rs3Text("Bild")<>"")Then If(rs3Text("Annat1")<>"")Then Response.Write "
"
					Else
						Response.Write "
" End If End If If(rs3Text("Rubrik")<>"")Then Response.Write "" Response.Write rs3Text("Rubrik") Response.Write "
" End If If(rs3Text("Brodtextkort")<>"")Then 'If((rs3Text("Rubrik")<>"")OR(rs3Text("Bild")<>"")OR(rs3Text("EgenBild")<>""))Then 'Response.Write "
" 'End If '------------------------------------------------------------------------------------ 'Response.Write "" 'Response.Write rs3Text("Brodtextkort") 'Response.Write "" '---ny kod för juste radbrytning------------------------ Inlagget=rs3Text("Brodtextkort") Response.Write "" Inlagget=Replace(Inlagget, vbCrlf, "
") Response.Write Inlagget Response.Write "
" '------------------------------------------------------------------------------------ If(rs3Text("Annat1")="")Then Response.Write "
" End If End If If(rs3Text("Annat1")<>"")Then Response.Write "
" Else End If If(rs3Text("Lanktyp")="Hemsida")Then 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>"") OR (rs3Text("Bild")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If If(rsInstall("Synasannat5")<>"Ja")Then Response.Write """)Then 'Response.Write "?go=" 'Response.Write rs3Text("Rubrik") 'End If Response.Write "'>" Else Response.Write "" End If Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" Response.Write "" ElseIf(rs3Text("Lanktyp")="Epost")Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If Response.Write "" Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" ElseIf(rs3Text("Lanktyp")="Fil")Then 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If Response.Write " "")Then Response.Write "filer/" Response.Write rs3Text("Fillank") ElseIf(rs3Text("EgenFil")<>"")Then Response.Write "filarkiv/" Response.Write rs3Text("EgetArkiv") Response.Write "/" Response.Write rs3Text("EgenFil") End If Response.Write "' target='nytt'>" Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" ElseIf(rs3Text("Lanktyp")="Intern")Then hamtaTextavslank3=rs3Text("Intern") 'Nu har vi hämtat ett värde för textavsnittslänken ett sidanr Set rsHamtasidaid3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtasidaid3.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& hamtaTextavslank3 &";",db strHamtaMenyrubbe3=rsHamtasidaid3("Lankhuvud") Set rsHamtahuvudlank3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtahuvudlank3.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Huvudlank='"& strHamtaMenyrubbe3 &"';",db 'If((rs3Text("Brodtextkort")<>"") OR (rs3Text("Rubrik")<>""))Then 'If(rs3Text("Annat1")="")Then 'Response.Write "
" 'End If 'End If Response.Write "" Response.Write "" Response.Write rs3Text("Lankrub") Response.Write "" Response.Write "" rsHamtasidaid3.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtasidaid3=Nothing 'RecordSet töms rsHamtahuvudlank3.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtahuvudlank3=Nothing 'RecordSet töms End If visaupplank '--------funktion för att visa upplänk Response.Write "
" 'Response.Write "" End If '------------slut kolla datum för textasnitten------------------------------------- End If '---------------------------------------------------------------------------------- rs3Text.MoveNext Loop 'Loopen slutar '--------------HÄR KOMMER HÄMTNING AV ORD IFRÅN ORDLISTAN-------------------------------------- Set rsHamtaOrd=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtaOrd.Open "SELECT * FROM Ordlista WHERE Sidan="& sidNr &" ORDER BY Rubrik,Ordning;",db 'visa allt från tabell Ordlista If(Not rsHamtaOrd.EOF)Then Response.Write "" 'Response.Write "
Bild på en sol" 'Response.Write "" '------------ALLA NERLÄNKAR------------------------------------------------------------------- Response.Write "A" Response.Write "  B" Response.Write "  C" Response.Write "  D" Response.Write "  E" Response.Write "  F" Response.Write "  G" Response.Write "  H" Response.Write "  I" Response.Write "  J" Response.Write "  K" Response.Write "  L" Response.Write "  M" Response.Write "  N" Response.Write "  O
" Response.Write "P" Response.Write "  Q" Response.Write "  R" Response.Write "  S" Response.Write "  T" Response.Write "  U" Response.Write "  V" Response.Write "  W" Response.Write "  X" Response.Write "  Y" Response.Write "  Z" Response.Write "  Å" Response.Write "  Ä" Response.Write "  Ö

" Response.Write "" '------------------------------------------------------------------------------------ strForrabokstaven="1" Do While(Not rsHamtaOrd.EOF) strOrdet=rsHamtaOrd("Rubrik") strForstaBokstav=Left(strOrdet,1) If(strForrabokstaven<>strForstaBokstav)Then If(strForrabokstaven<>"1")Then Response.Write "
" End If Response.Write "" Response.Write "" Response.Write strForstaBokstav Response.Write ": " Else Response.Write ", " End If Response.Write "" Response.Write rsHamtaOrd("Rubrik") Response.Write "" strForrabokstaven=strForstaBokstav 'här får förra och nästa bokstav samma värde rsHamtaOrd.MoveNext Loop 'Loopen slutar Response.Write "
" Response.Write "
" End If rsHamtaOrd.Close Set rsHamtaOrd=Nothing '--------------SLUT HÄMTNING ORD ORDLISTAN-------------------------------------------------------------------- '--------------HÄR KOMMER HÄMTNING AV Kartläggningsord I KARTLÄGGNINGSINFO------------------------------------- Dim rsHamtaKart strhamtaOrd=Request.Querystring("ordet") Set rsHamtaKart=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtaKart.Open "SELECT * FROM Kartlaggningslista WHERE Sidan="& sidNr &" ORDER BY Rubrik DESC,Ordning;",db 'visa allt från tabell Ordlista If(Not rsHamtaKart.EOF)Then Response.Write "" Response.Write "" Do While(Not rsHamtaKart.EOF) strOrdet=rsHamtaKart("Rubrik") Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" rsHamtaKart.MoveNext Loop 'Loopen slutar Response.Write "" Response.Write "
" Response.Write "
" Response.Write "
" '---OLIKA PLACERING AV BESKRIVNINGEN--------------------------------------------------- If((rsHamtaKart("Placering")="i popupfönster")OR(rsHamtaKart("Placering")=""))Then Response.Write "" End If If(rsHamtaKart("Placering")="direkt på sidan")Then Response.Write "" End If If(rsHamtaKart("Brodtextlang")<>"")Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If Response.Write rsHamtaKart("Rubrik") Response.Write "" If(rsHamtaKart("Placering")="direkt på sidan")Then If(strhamtaOrd<>"")Then If((strhamtaOrd MOD rsHamtaKart("Id")=0))Then Response.Write "
" Response.Write "" Response.Write "
" '---subfunktion-------anropas---------------------- kartordlistan Response.Write "
" '---Töm variabeln för ordet---------------------------- strhamtaOrd="" End If End If End If Response.Write "
" '-------------------------------------------------------------------------------------- Response.Write "
" Response.Write "
" Response.Write rsSprak("Upplank") Response.Write "" End If rsHamtaKart.Close Set rsHamtaKart=Nothing '--------------SLUT HÄMTNING Kartläggningsord I KARTLÄGGNINGSINFO------------------------------------------- '-------------OM FAKTARUTA FINNS FÖR DENNA SIDA-------------------------------------------------------------- Set rsFakta=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsFakta.Open "SELECT * FROM Fakta WHERE Sidan="& sidNr &" ORDER BY Ordning;",db 'visa allt från tabell Fakta Dim faktaId,raknakolumn,jmfkolumn raknakolumn=0 If(Not rsFakta.EOF)Then 'ALLTSÅ OM DET FINNS EN FAKTARUTA FÖR DENNA SIDA-EN NY TABELL Response.Write "
" Response.Write "" If(rsFakta("Anlaggning")<>"")Then raknakolumn=raknakolumn+1 Response.Write "" End If If(rsFakta("Konf")<>"")Then raknakolumn=raknakolumn+1 Response.Write "" End If If(rsFakta("Skol")<>"")Then raknakolumn=raknakolumn+1 Response.Write "" End If If(rsFakta("Park")<>"")Then raknakolumn=raknakolumn+1 Response.Write "" End If If(rsFakta("Langd")<>"")Then raknakolumn=raknakolumn+1 Response.Write "" End If If(rsFakta("Bredd")<>"")Then raknakolumn=raknakolumn+1 Response.Write "" End If If(rsFakta("Yta")<>"")Then raknakolumn=raknakolumn+1 Response.Write "" End If Response.Write "" faktaId=rsFakta("Id") Do While(Not rsFakta.EOF) jmfkolumn=0 If(rsFakta("Id")<>faktaId)Then Response.Write "" If(jmfkolumn<>raknakolumn)Then Response.Write "" jmfkolumn=jmfkolumn+1 End If If(jmfkolumn<>raknakolumn)Then Response.Write "" jmfkolumn=jmfkolumn+1 End If If(jmfkolumn<>raknakolumn)Then Response.Write "" jmfkolumn=jmfkolumn+1 End If If(jmfkolumn<>raknakolumn)Then Response.Write "" jmfkolumn=jmfkolumn+1 End If If(jmfkolumn<>raknakolumn)Then Response.Write "" jmfkolumn=jmfkolumn+1 End If If(jmfkolumn<>raknakolumn)Then Response.Write "" jmfkolumn=jmfkolumn+1 End If If(jmfkolumn<>raknakolumn)Then Response.Write "" jmfkolumn=jmfkolumn+1 End If Response.Write"" End If rsFakta.MoveNext Loop Response.Write"" Response.Write"" Response.Write"
 " Response.Write rsFakta("Anlaggning") Response.Write " " Response.Write rsFakta("Konf") Response.Write " " Response.Write rsFakta("Skol") Response.Write " " Response.Write rsFakta("Park") Response.Write " " Response.Write rsFakta("Langd") Response.Write " " Response.Write rsFakta("Bredd") Response.Write " " Response.Write rsFakta("Yta") Response.Write "
 " Response.Write rsFakta("Anlaggning") Response.Write" " Response.Write rsFakta("Konf") Response.Write" " Response.Write rsFakta("Skol") Response.Write" " Response.Write rsFakta("Park") Response.Write" " Response.Write rsFakta("Langd") Response.Write" " Response.Write rsFakta("Bredd") Response.Write" " Response.Write rsFakta("Yta") Response.Write"
" Else '---OM DET INTE FANNS EN FAKTARUTA - AVSLUTA ISÅFALL TABELLCELLEN FÖR TEXTAVSNITTEN----------- '--------SLUT TABELLRAD FÖR TEXTAVSNITTEN------------------------------------------------------ Response.Write "
" '-----------------anrop av subrutin----------------------------------------------------------------------- anropformular Response.Write "
" '-----------------anrop av subrutin------MAJ08 ännu ej något innehåll--------------------------------------- anropwebbshopen Response.Write "
" anropsokfunktionen '-----------------anrop av subrutin---------------------------------------------- Response.Write "
" anropsajtkarta '-----------------anrop av subrutin------------- Response.Write "
" lanklista '-----------------anrop av subrutin------------- Response.Write "
" anropspecialsidor Response.Write "
" '----VAL AV RAMSORT---SLUTET----------------------------------- If(rsInstall("Synasannat12")="ram med runda hörn")Then rundhornslut '----------------------------------anrop subfunktion ElseIf(rsInstall("Synasannat12")="ram med färgskugga")Then ramskuggafargslut '-----------------------------anrop subfunktion ElseIf(rsInstall("Synasannat12")="ram med bildskugga")Then ramskuggabildslut '-----------------------------anrop subfunktion ElseIf(rsInstall("Synasannat12")="ingen innehållsram")Then sidfoten '--------------------------------------anrop subfunktion ElseIf(rsInstall("Synasannat12")="ingen")Then sidfoten '--------------------------------------anrop subfunktion End If '----------------------------------------------------------------- Response.Write "
" '---------------SIDINNEHÅLLET--------SLUT------------------------------------------------ '----------STÖRRE MINDRE TEXT------------------------------------------------------------ '---stor text--------------------------------------------------------------------------- If(rsInstall("Textstorleksynas")<>"")Then Response.Write "
" Response.Write "" Response.Write "Klicka för större text" Response.Write "" Response.Write "
" '---stor text--------------------------------------------------------------------------- Response.Write "
" Response.Write "" Response.Write "Klicka  för stor text" Response.Write "" Response.Write "
" '----liten text----------------------------------------------------------------------------------- Response.Write "
" Response.Write "" Response.Write "Klicka för liten text" Response.Write "" Response.Write "
" End If '-------------SLUT STÖRRE OCH MINDRE TEXT-------------------------------------------------------- '--------------BANNERS--MED PLACERING AV DESSA---------------------------------------------------- '-------------start om utskriftsvänlig sida=banners ska ej synas då----------------------------- If(strSkrivut<>"Y")Then '-----------Först hämta alla bannerplaceringar-------------------------------------------------- Set rsPlaceringbanner2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsPlaceringbanner2.Open "SELECT * FROM PlaceringBildlager;",db '-------------------här kommer alla bannerplaceringars placeringar---loopar--------------------- Do While(Not rsPlaceringbanner2.EOF) Response.Write "
" '-------------Här kommer alla bannerplaceringar för denna specifika sida---------------------------- Set rsBanner=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsBanner.Open "SELECT * FROM Bildlager WHERE Sidan="& strHamtasida &" ORDER BY Ordning;",db Response.Write "" Do While(Not rsBanner.EOF) If(rsBanner("Placering")=strBannerPlacering)Then '---------------KOLLADATUM--för banner----------------------------- visabanner="ok" datumidag=Date() If(rsBanner("Fromdatum")<>"")Then If(rsBanner("Fromdatum")<>"")Then datumstart=rsBanner("Fromdatum") Else datumstart=datumidag End If kollastart=DateDiff("y",datumstart,datumidag) 'jämför startdatum med dagens datum om dagens datum är senare än slutdatum=OK If((kollastart)<(0))Then visabanner="" End If End If If(rsBanner("Tomdatum")<>"")Then If(rsBanner("Tomdatum")<>"")Then datumslut=rsBanner("Tomdatum") Else datumstart=datumidag End If kollaslut=DateDiff("y",datumidag,datumslut) 'jämför dagens datum med slutdatum om slutdatum är senare än dagens datum=OK If((kollaslut)<(0))Then visabanner="" End If End If If(visabanner="ok")Then '---------------KOLLA DATUM för banner slut---------------- '---------OM BANNER INTE SKA VARA LÄNK------------------------------------------ If(rsBanner("Bildsomlank")<>"Ja")Then Response.Write "
" beforebanneratag If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then bildtextrubrikotextbanner Else visabannerbild End If middlebanneratag If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then visabannerbild Else bildtextrubrikotextbanner End If afterbanneratag Else '---------------------------om bilden ska vara länk------------------------------------------------------- If(rsBanner("Bildsomlank")="Ja")Then '---TILL HEMSIDA-------------------- If(rsBanner("Lanktyp")="Hemsida")Then Response.Write "
" If(rsInstall("Synasannat5")<>"Ja")Then beforebanneratag Response.Write "" Else Response.Write "" End If If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then bildtextrubrikotextbanner Else visabannerbild End If Response.Write "" middlebanneratag If(rsInstall("Synasannat5")<>"Ja")Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then visabannerbild Else bildtextrubrikotextbanner End If Response.Write "" afterbanneratag '---TILL EPOST---------------------------- ElseIf(rsBanner("Lanktyp")="Epost")Then Response.Write "
" beforebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then bildtextrubrikotextbanner Else visabannerbild End If Response.Write "" middlebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then visabannerbild Else bildtextrubrikotextbanner End If Response.Write "" afterbanneratag '---TILL FIL------------------------------- ElseIf(rsBanner("Lanktyp")="Fil")Then Response.Write "
" beforebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then bildtextrubrikotextbanner Else visabannerbild End If Response.Write "" middlebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then visabannerbild Else bildtextrubrikotextbanner End If Response.Write "" afterbanneratag '---TILL INTERN LÄNK------------------------------------------- ElseIf(rsBanner("Lanktyp")="Intern")Then '--------------OM LÄNKEN ÄR EN INTERN LÄNK-----------KOD HÄMTAD FRÅN TEXTAVSNITTEN----------------------- hamtaTextavslank3=rsBanner("Intern") 'Nu har vi hämtat ett värde för textavsnittslänken ett sidanr Set rsHamtasidaid3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtasidaid3.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& hamtaTextavslank3 &";",db strHamtaMenyrubbe3=rsHamtasidaid3("Lankhuvud") Set rsHamtahuvudlank3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtahuvudlank3.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Huvudlank='"& strHamtaMenyrubbe3 &"';",db Response.Write "
" beforebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then bildtextrubrikotextbanner Else visabannerbild End If Response.Write "" middlebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then visabannerbild Else bildtextrubrikotextbanner End If Response.Write "" afterbanneratag rsHamtasidaid3.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtasidaid3=Nothing 'RecordSet töms rsHamtahuvudlank3.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtahuvudlank3=Nothing 'RecordSet töms End If End If End If strKollaBanner="1" End If End If rsBanner.MoveNext Loop Response.Write "
" rsBanner.Close Set rsBanner=Nothing '---SEDAN ALLA BANNERS SOM SKA LIGGA PÅ ALLA SIDOR--------------------------------------------- '---variabeln strNoll får värdet 0 som är det värdet alla sidor har i admin---------------------- strNoll=0 Set rsBanner=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsBanner.Open "SELECT * FROM Bildlager WHERE Sidan= "& strNoll &" ORDER BY Ordning;",db '---Här kollas om det har funnits någon banner för alla sidor----------------------------------- If(strKollaBanner<>"1")Then Response.Write "" Do While(Not rsBanner.EOF) If(rsBanner("Placering")=strBannerPlacering)Then '---KOLLADATUM--för banner------------------------------------------------------------------------ visabanner="ok" datumidag=Date() If(rsBanner("Fromdatum")<>"")Then If(rsBanner("Fromdatum")<>"")Then datumstart=rsBanner("Fromdatum") Else datumstart=datumidag End If kollastart=DateDiff("y",datumstart,datumidag) 'jämför startdatum med dagens datum om dagens datum är senare än slutdatum=OK If((kollastart)<(0))Then visabanner="" End If End If If(rsBanner("Tomdatum")<>"")Then If(rsBanner("Tomdatum")<>"")Then datumslut=rsBanner("Tomdatum") Else datumstart=datumidag End If kollaslut=DateDiff("y",datumidag,datumslut) 'jämför dagens datum med slutdatum om slutdatum är senare än dagens datum=OK If((kollaslut)<(0))Then visabanner="" End If End If If(visabanner="ok")Then '---------------KOLLA DATUM för banner slut------------------------------------------------- '---------OM BANNER INTE SKA VARA LÄNK------------------------------------------------------- If(rsBanner("Bildsomlank")<>"Ja")Then Response.Write "
" beforebanneratag If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then bildtextrubrikotextbanner Else visabannerbild End If middlebanneratag If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then visabannerbild Else bildtextrubrikotextbanner End If afterbanneratag Else '---------------------------om bilden ska vara länk----------------------------- If(rsBanner("Bildsomlank")="Ja")Then '---TILL HEMSIDA-------------------- If(rsBanner("Lanktyp")="Hemsida")Then Response.Write "
" If(rsInstall("Synasannat5")<>"Ja")Then beforebanneratag Response.Write "" Else Response.Write "" End If If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then bildtextrubrikotextbanner Else visabannerbild End If Response.Write "" middlebanneratag If(rsInstall("Synasannat5")<>"Ja")Then Response.Write "" Else Response.Write "" End If If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then visabannerbild Else bildtextrubrikotextbanner End If Response.Write "" afterbanneratag '---TILL EPOST---------------------------- ElseIf(rsBanner("Lanktyp")="Epost")Then Response.Write "
" beforebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then bildtextrubrikotextbanner Else visabannerbild End If Response.Write "" middlebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then visabannerbild Else bildtextrubrikotextbanner End If Response.Write "" afterbanneratag '---TILL FIL------------------------------- ElseIf(rsBanner("Lanktyp")="Fil")Then Response.Write "
" beforebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then bildtextrubrikotextbanner Else visabannerbild End If Response.Write "" middlebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then visabannerbild Else bildtextrubrikotextbanner End If Response.Write "" afterbanneratag '---TILL INTERN LÄNK------------------------------------------- ElseIf(rsBanner("Lanktyp")="Intern")Then '--------------OM LÄNKEN ÄR EN INTERN LÄNK-----------KOD HÄMTAD FRÅN TEXTAVSNITTEN----------------------- hamtaTextavslank3=rsBanner("Intern") 'Nu har vi hämtat ett värde för textavsnittslänken ett sidanr Set rsHamtasidaid3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtasidaid3.Open "SELECT * FROM Sida WHERE Idnummer="& hamtaTextavslank3 &";",db strHamtaMenyrubbe3=rsHamtasidaid3("Lankhuvud") Set rsHamtahuvudlank3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsHamtahuvudlank3.Open "SELECT * FROM Huvud WHERE Huvudlank='"& strHamtaMenyrubbe3 &"';",db Response.Write "
" beforebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then bildtextrubrikotextbanner Else visabannerbild End If Response.Write "" middlebanneratag Response.Write "" If(rsBanner("Annat1")="bildhoger")Then visabannerbild Else bildtextrubrikotextbanner End If Response.Write "" afterbanneratag rsHamtasidaid3.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtasidaid3=Nothing 'RecordSet töms rsHamtahuvudlank3.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtahuvudlank3=Nothing 'RecordSet töms End If End If End If End If End If rsBanner.MoveNext Loop 'Loopen slutar End If Response.Write "
" rsBanner.Close 'RecordSet stängs Set rsBanner=Nothing 'RecordSet töms strKollaBanner="" '------------------------------------------------------------------------------------------------------ Response.Write "
" '------------------------------------------------------------------------------------------------------ rsPlaceringbanner2.MoveNext Loop 'Loopen slutar rsPlaceringbanner2.Close 'RecordSet stängs Set rsPlaceringbanner2=Nothing 'RecordSet töms '----------------SLUT BANNERS---------------------------------------------------------------------------- '----slut villkor utskriftsvänlig sida--------banners ska ej synas------------------------------------- End If '--------stängning av en mängd recordset---------------------------------------------------------------- rsHamtaBildspel.Close 'RecordSet stängs Set rsHamtaBildspel=Nothing 'RecordSet töms rsSprak.Close 'RecordSet stängs Set rsSprak=Nothing 'RecordSet töms rsInstall.Close 'RecordSet stängs Set rsInstall=Nothing 'RecordSet töms rs3Text.Close 'RecordSet stängs Set rs3Text=Nothing 'RecordSet töms rsRaknare.Close 'RecordSet stängs Set rsRaknare=Nothing 'RecordSet töms rs7.Close 'RecordSet stängs Set rs7=Nothing 'RecordSet töms rs8.Close 'RecordSet stängs Set rs8=Nothing 'RecordSet töms rshamtaId.Close 'RecordSet stängs Set rshamtaId=Nothing 'RecordSet töms rshamtaSida.Close 'RecordSet stängs Set rshamtaSida=Nothing 'RecordSet töms rsFakta.Close 'RecordSet stängs Set rsFakta=Nothing 'RecordSet töms rsHuvud.Close 'RecordSet stängs Set rsHuvud=Nothing 'RecordSet töms '-----------------------------SIST PÅ SIDAN STÄNGNING AV DATABASEN------------------- db.Close 'Databasen stängs Set db=Nothing 'Databasen töms End If '---anrop av en subrutin i include.filen kundunikt.inc i includemappen-------------------------- kundsaker %>